Florbalový klub a občianske združenie Fair play sports ponúka florbal pre všetkých  na rekreačnej a výkonnostnej úrovni pre všetky vekové kategórie.

Výkonnostná úroveň florbalu

Florbalový klub Fair play sports – FPS Banská Bystrica má všetky vekové kategórie : 

– prípravka, 

– mladší žiaci, 

– starší žiaci, 

– dorastenci, 

– muži.  

Rekreačná úroveň florbalu : 

– Školskej florbalovej ligy stredných škôl od roku 2011

– Mestská amatérska florbalová liga od roku 2013

– Florbalové tábory a kempy od roku 2014    

Prezentačné video o všetkých aktivitách : https://www.youtube.com/watch?v=gchNJ_lqBAs    

Viac o nás nájdete na našej facebookovej funpage : 

https://www.facebook.com/florbalovyklubfairplaysports/

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OZ FAIR PLAY SPORTS

Občianske združenie Fair play sports aktívne pôsobí od roku 2011. Naším cieľom je podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity – florbal. Organizujeme pravidelné športové podujatia, súťaže, tréningy pre deti, mládež, dospelých a prostredníctvom nich vytvárame pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite ako prevencii proti sedavému spôsobu života a s tým spojené zdravotné problémy (obezita, funkčné poruchy oporno-pohybového systému a iné). Medzi pravidelné činnosti OZ FPS patria najmä florbalové krúžky pre žiakov základných škôl, Školská florbalová liga pre študentov stredných škôl, Florbal pre všetkých na rekreačnej úrovni, najmä pre dospelých a Banskobystrická mestská florbalová liga mužov.  Medzi nepravidelné činnosti patrí každoročne najmä Letný florbalový kemp/tábor. OZ FPS rozvíja florbal na rekreačnej a výkonnostnej úrovni pre všetky vekové kategórie. Na všetky tieto aktivity OZ FPS sa môžete prihlásiť formou prihlášky na našej webovej stránke (sekcia Prihlášky). Najvyššiu výkonnostnú úroveň zastupuje v OZ FPS florbalový klub FPS Banská Bystrica. Pôsobil v 1. celoštátnej florbalovej lige mužov v sezóne 2013/14 no z dôvodu finančnej obmedzenosti a nedostupnosti telocviční a hál v Banskej Bystrici odstúpili do nižšej ligy. Súčasťou florbalového klubu sú aj jeho mládežnícke družstvá (všetky kategórie otvorené od prípravky až po mužov). Bližšie info o činnosti nájdete v osobitnej sekcii florbalový klub.

CELKOVÉ ZAMERANIE OZ FAIR PLAY SPORTS:

a) podpora športových aktivít na miestnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni, vytváranie pozitívneho vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite detí, mládeže a dospelých ako boja proti sedavému spôsobu života.
b) poskytovať a rozširovať odborné poznatky, zručnosti v oblasti športu s dôrazom na morálne a etické hodnoty.
c) organizácia športových podujatí, súťaží, tréningov, turnajov, zakladanie športových klubov v duchu fair play.
d) tvorba a realizácia projektov v spolupráci s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov zameranými na podporu a rozvoj športových aktivít.

Radi by ste nám pomohli?

Ak máte vzťah k týmto aktivitám a radi by ste pomohli, aj VY sa môžete stať súčasťou pri organizovaní jednotlivých činností a podujatí. V prípade potreby Vás bezplatne zaučíme, vyškolíme, poradíme a usmerníme vzhľadom na vykonávanú činnosť. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na fairplaysports@florbalbb.sk alebo na tel: 0910 145 897. Ďakujeme